Temari Bombers Generalitat

Prepara’t amb el nostre temari per a ser el/la millor de l’oposició.
17 × 24 cm
Temàtica: Bombers
Nivell: Oposicions
Àmbil: Autonòmic
Tipus: Temari
Pàgines: 300
Edició: 2019
Idioma: Català

Aquest llibre incorpora el temari que cal estudiar per a superar la primera prova de l’oposició de bomber d’escala bàsica de Bombers de la Generalitat de Catalunya, anunciat al DOGC núm. 7597 de 12/04/2018).

I. TEMARI GENERAL
Tema 1. Legislació
La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana.

Tema 2. Legislació
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures de personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 3. Legislació
Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions.
Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

II. TEMARI ESPECÍFIC
Tema 4. Legislació
Llei 51994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
Llei 41997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 5. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.

Tema 6. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 7. Agents extintors
Agents extintors: definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 8. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.

Tema 9. Química
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 10. Risc químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 11. Hidràulica.
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 12. Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.

Tema 13. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 14. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc.
Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 15. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 16. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 17. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 18. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 19. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs.
Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 20. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 21. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.