Preparació proves accés a la universitat per majors de 45 anys

Les Proves d’Accés la Universitat per majors de 45 anys són unes proves que han de realitzar els estudiants que vulguin accedir als estudis universitaris (excepte als Graus en Educació Infantil i Primària), tinguin més de 45 anys i compleixin els requisits que us indiquem aquí sota.

Quins requisits has de complir per poder presentar-te a les PAU per més de 45 anys (ha de complir-se els dos)?

  • Tenir 45 anys en l’any natural en què es realitza la prova.
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti per accedir a la universitat.

Amb quina nota hauré superat les PAU per majors de 45 anys i com puc calcular-la?

Per superar les PAU per majors de 45 anys has de treure un mínim de 5 punts en la mitjana aritmètica de la nota dels tres exàmens de la primera part (i, la nota mínima de cadascun dels tres exàmens, no pot ser inferior a 4).

De quines parts o exàmens consten les PAU per majors de 45 anys?

Les PAU per majors de 45 anys s’estructuren en dues parts, ambdues obligatòries: la prova d’accés (primera part) i l’entrevista personal (segona part).

PRIMERA PART SEGONA PART
Comentari de textAquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir malgrat que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.
Llengua catalana
Llengua castellana

Durant quant de temps em servirà la nota que he tret (validesa)?

Els alumnes que aprovin les PAU per majors de 45 anys, conservaran aquesta qualificació amb validesa indefinida.

Quines seran les dates dels exàmens?

L’examen acostuma a ser a finals d’abril (un dia entre 8.30h i 13h, aprox).