Preparació proves accés a la universitat (PAU)

Les Proves d’Accés la Universitat són unes proves que han de realitzar els estudiants que vulguin accedir als estudis universitaris (excepte als Graus en Educació Infantil i Primària).
A Estudiar és Fàcil et formem per a superar les PAU amb èxit.

Qui es pot presentar a les PAU?

  • Estudiants de 2n curs de batxillerat.
  • Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS).
  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que hagin aprovat les proves a Catalunya i vulguin millorar la seva qualificació.

Amb quina nota hauré superat les PAU?

La nota de les PAU es calcula d’una forma diferent per cada fase:

  • Fase general (configura el que anomenem Nota d’accés): has de treure una mitja aritmètica de 5 o més entre els 5 exàmens. Has de treure un mínim de 4 en tots els exàmens.
  • Fase específica (configura el que anomenem Nota d’admissió): has de treure un mínim de 5 en cada matèria.

Com calculo la nota d’accés i d’admissió a la universitat que em queda?

Nota d’accés = 60% nota batxillerat + 40% nota PAU.
Aquesta nota estarà entre 5 i 10.

Nota d’admissió* = Nota d’accés + (a x M1 + b x M2).
Aquesta nota estarà entre 5 i 14.

NOTES:
a i b són coeficient que poden ser del 10% o del 20%, en funció dels estudis als quals optem. Si vols conèixer els coeficients, clica aquí.
M1 i M2 són les notes de les matèries escollides i superades amb major puntuació.

Durant quant de temps em servirà la nota que he tret (validesa)?

Els alumnes que aprovin les PAU, conservaran la qualificació de la fase general amb validesa indefinida, i la qualificació de la fase específica durant l’any en que ha realitzat les proves i els dos cursos següents.

De quines parts o exàmens consten les PAU?

Les PAU s’estructuren en dues fases: la general (obligatòria) i l’específica (voluntària).

FASE GENERALFASE ESPECÍFICA
Llengua catalana i literatura

Màxim de tres matèries d’entre les següents:
Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

NOTA: Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general.

Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història

I una matèria d’opció a triar entre:

  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Fonaments de les arts

Si vols conèixer l’estructura dels exàmens, els criteris generals d’avaluació i les exempcions, clica aquí.

Quines seran les dates dels exàmens?

L’examen de la convocatòria ordinària acostuma a ser a meitats de juny (tres dies entre 8.30h i 17.30h, aprox).
L’examen de la convocatòria extraordinària acostuma a ser a inici de setembre (tres dies entre 8.30h i 17.30h, aprox).