Preparació proves accés a CFGS

Les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior són unes proves que han de realitzar els estudiants que vulguin accedir al estudis de CFGS, tinguin 19 anys o més i que no tinguin cap titulació acadèmia o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional.

De quines parts o exàmens consten les proves d’accés a CFGS?

Les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior s’estructuren en dues fases, ambdues obligatòries: la comuna i l’específica.

FASE GENERAL FASE ESPECÍFICA
(escollir una de les branques i, dins d’elles, dues assignatures)
Llengua catalanaOpció A
Dibuix tècnic
Física
Tecnologia industrial
Llengua castellanaOpció B
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Química
Llengua estrangera
(anglès, francès o alemany).
Opció C
Economia de l’empresa
Geografia
Psicologia i sociologia
Segona llengua estrangera
MatemàtiquesOpció D
Educació física
I una de matèries següents: Biologia / Ciències de
la terra i del medi ambient / Química

Si vols conèixer els temaris dels exàmens i els criteris d’avaluació, clica aquí.

Amb quina nota hauré superat les proves d’accés a CFGS i com puc calcular-la?

Per superar les proves d’accés a CFGS has de treure un mínim de 5 punts en la mitjana aritmètica de la nota dels exàmens (i, la nota mínima de cadascun dels exàmens, no pot ser inferior a 4).

En el cas de que la nota treta sigui de 4 o més, aquesta es pot complementar amb puntuació derivada del currículum formatiu, professional i d’experiència (màxim 1 punt), i amb la qualificació obtinguda al curs de preparació (20%).

Qualificació total = 50% nota part comuna + 50% nota part específica + puntuació complementària

Quines seran les dates dels exàmens?

L’examen acostuma a ser a meitats de Maig (dos dies entre 15.30h i 18.30h, aprox).

Alumnes_CF3