Proves d’Aptitud Personal (PAP)

Les Proves d’Aptitud Personal les han de realitzar els estudiants que vulguin estudiar Graus en educació Infantil i Primària.
A Estudiar és Fàcil et formem per a superar les PAP amb èxit.

Qui s’ha de presentar a les PAP?

 • Estudiants de 2n curs de batxillerat.
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS).
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per a l’accés per a més grans de 40 anys.
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que tenen superada la PAP l’any passat.
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016.
 • Titulats universitaris o equivalents.

De quines parts o exàmens consten les PAP?

La prova d’aptitud personal avalua, mitjançant 2 exercicis escrits, competències comunicatives i logicomatemàtiques bàsiques, i la capacitat de reflexió i raonament crític.

EXAMEN 1: COMPETÈNCIA COMUNICATIVA i RAONAMENT CRÍTIC

 • Competència comunicativa: avaluarà la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació (comprensió lectora i capacitat de síntesi); la capacitat d’expressar una reflexió per escrit, amb claredat i precisió (expressió escrita) i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
 • Reflexió i raonament crític: avaluarà la capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l’àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb d’altres formes de coneixement.

 

EXAMEN 2: COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA

 • Competència logicomatemàtica: avaluarà la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació, on caldrà construir la resposta sense calculadora i on es tindrà en compte tant el procés de resolució com la resposta, i la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

En quina llengua es fa la prova?

Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà.

La resta d’estudiants tindran l’examen en català i hauran de respondre en català.

Els estudiants que vulguin fer l’examen en Castellà ho han de demanar a l’oficina d’accés a la Universitat

Quines seran les dates dels exàmens?

L’examen de la convocatòria ordinària acostuma a ser a meitats de juny (un matí, entre 8.30h i 14h, aprox).
L’examen de la convocatòria extraordinària acostuma a ser a meitats/finals de juliol (un matí, entre 8.30h i 14h, aprox).

El calendari d’aquest 2020: ORDINÀRIA 15 juliol (data especial per covid-19) i EXTRAORDINÀRIA 18 setembre (data especial per covid-19).

Els estudiants que tenen NEE o trastorns d’aprenentatge tindran criteris de correcció específics?

En el cas dels estudiants amb dislèxia els criteris de correcció de la prova de Competència comunicativa i raonament crític (CCIRC) seguiran la pauta dels criteris establerts per a la PAU. Per acollir-se a l’ampliació de l’horari de la prova i/o a la correcció amb pautes específiques de l’examen de CCIRC cal que l’estudiant acrediti prèviament la seva condició a l’oficina d’accés a la universitat.

Amb quina nota hauré superat les PAP?

La nota de les PAP és apte o no apte. Per tal d’obtenir la qualificació d’apte, has de treure una mitja aritmètica de 5 o més entre els dos exàmens (i no pots treure menys de 4 en cap d’ells).

Durant quant de temps em servirà la nota que he tret (validesa)?

Els alumnes que aprovin les PAP, conservaran aquesta qualificació d’apte amb validesa indefinida.

Descarrega’t models d’exàmens d’anys passats!!
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I RAONAMENT CRÍTIC
(CCIRC)
COMPETÈNCIA LÒGICO-MATEMÀTICA
(CLOM)
2017Ordinària
Extraordinària
2018Ordinària
Extraordinària
2019Ordinària
Extraordinària
2020Ordinària
Extraordinària

Model d’examen Solució del model