Acadèmia de repàs, idiomes i preparació de proves d’accés

Condicions d’ús

Aquesta pàgina Web és propietat de GRUP CBS QUALITY SLU amb NIF nº B55730451 i domicili al C/ Ventallols, 5, 43003, Tarragona (Espanya), i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona en el Tomo 3080, Libro 0, Folio 91, Hoja T-52987, Inscrip 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, pot contactar amb nosaltres a l’e-mail lopd@estudiaresfacil.cat.

L’USUARI, en el moment que utilitza aquesta pàgina web, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús d’aquesta. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar-la o operar per mitjà d’aquesta.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del lloc web a fi d’introduir-hi les millores que considerem oportunes; així com ampliar, reduir o modificar els serveis i continguts prestats i, fins i tot, suprimir-lo de la Xarxa, tot això de manera unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
Tots els continguts, materials, textos, logos, gràfics, imatges i codis font d’aquest web o accessibles a través d’aquest web, són propietat de GRUP CBS QUALITY o de tercers dels quals s’han adquirit els drets d’explotació o sota autorització, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del contingut d’aquest lloc web.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS:
GRUP CBS QUALITY SLU posa a la disposició dels USUARIS l’accés al web per donar a conèixer l’empresa i els seus serveis, així com oferir els mitjans per contactar.

El tractament de les dades personals dels USUARIS a través del formulari de contacte i enviament de correus electrònics es realitza d’acord amb la Política de privacitat que està a la seva disposició en l’apartat “Política de privadesa” de la pàgina web.

L’USUARI ha d’accedir i utilitzar aquest web i tots els seus serveis i funcionalitats conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, la legislació vigent i les presents Condicions d’Ús.

L’accés al web i la utilització del mateix es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI quan entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra aplicació sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap mena per aquest tipus d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquestes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. RESPONSABILITATS:
En posar a disposició de l’USUARI aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic o el dispositiu mòbil de l’USUARI o de l’organització a la qual pertanyi, ni de qualsevol efecte negatiu o indesitjat que l’aplicació pugui causar en aquests.

GRUP CBS QUALITY SLU no garanteix que la disponibilitat dels serveis del lloc web sigui contínua i ininterrompuda per circumstàncies originades per causes de força major, problemes a la xarxa d’Internet, cobertura de xarxes mòbils, fallades tecnològiques o avaries, pròpies o alienes, derivades de l’estat actual de la tecnologia i altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar, dins d’uns límits raonables, aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a GRUP CBS QUALITY qualsevol responsabilitat per aquestes, així com per les possibles fallades i errors derivats de l’ús del servei.

De la mateixa forma, l’USUARI accepta que hi haurà petites parades del servidor per fer tasques de manteniment i millora del mateix.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre aquest web que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus o instal·lació de robots o programari que alteri el normal funcionament del lloc web que, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre l’aplicació es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per aquesta pàgina web, obligant-se l’USUARI a mantenir indemne a GRUP CBS QUALITY per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

GRUP CBS QUALITY SLU queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús d’aquest lloc web i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

D. VALIDESA, JURISDICCIÓ I VIGÈNCIA:
Les presents Condicions Generals d’Ús han estat actualitzades amb data 14/09/2021.

No obstant això, en qualsevol moment podem procedir a la seva modificació per a adaptar-les als canvis que, en el seu cas, es produeixin a la pàgina web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-la. Per això, li aconsellem que, si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecta a la nostra pàgina Web per així tenir la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles, quedant sotmesos a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta aplicació. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats del domicili del consumidor.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades indicades a l’encapçalament.